single

Agencja pracy tymczasowej – co warto wiedzieć?

Praca tymczasowa to rozwiązaniem ukierunkowane szczególnie na uczniów, studentów oraz osoby bezrobotne, które nie mogą odnaleźć się na rynku pracy, zarówno tym krajowym, jak i zagranicznym. Stałe zatrudnienie nie zawsze jest możliwe. Agencja pracy tymczasowej to swojego rodzaju pośrednik pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, który umożliwia podjęcie okresowej pracy zarobkowej.

Agencja pracy tymczasowej w świetle prawa

W Internetowym Systemie Aktów Prawnych znajdziemy treść Ustawy z dn. 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Są tam dokładnie opisane zależności prawne i regulacje, jakie obowiązują trzy główne podmioty, będące stronami całego przedsięwzięcia, którymi są agencja, pracownik i pracodawca. Ustawa dokładnie określa, że pracownik zatrudniony tymczasowo wykonuje zadania mające charakter doraźny, a także inne prace, których nie mogą wykonywać inni pracownicy firmy. Co istotne, prace szczególnie niebezpieczne kategorycznie nie mogą wchodzić w zakres obowiązków zawodowych pracownika tymczasowego. Ustawa dokładnie definiuje, jakie czynności uznawane są za prace niebezpieczne. Poza tym w ustawie określone są zasady wypowiedzenia kontraktów czy prawa do urlopu itd.

Jak działa agencja pracy tymczasowej?

Pośrednictwo agencji pracy tymczasowej pozwala na aktywizację zawodową osób, które mają problem ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Na przeszkodzie może stać tutaj brak kwalifikacji lub brak doświadczenia zawodowego. Formą zatrudnienia stosowaną w przypadku agencji pracy tymczasowej są umowy na czas określony oraz umowy o dzieło albo umowy zlecenia. Agencja kieruje pracownika do realizacji określonego zadania czy zlecenia dla pracodawcy – użytkownika. W świetle prawa taki pracownik może przepracować w konkretnej firmie łącznie 18 miesięcy liczonych w okresie 36 miesięcy.

Firmy, które działają jako agencje pracy tymczasowej, są zobligowane do przestrzegania zawartych w ustawie warunków ich funkcjonowania, którymi są:

  • brak zaległości w ZUS i podatkach
  • niekaralność
  • brak odnotowanego ogłoszenia o upadłości

Potwierdzenie spełnienia powyższych wymogów stanowi specjalny certyfikat wydawany przez odpowiedniego do miejsca zarejestrowania firmy marszałka województwa.

Umowy z pracownikiem tymczasowym – jak wyglądają?

Zawsze są to umowy w formie pisemnej, które zawierają takie informacje jak:

  • dokładne nazwy stron umowy
  • dane pracodawcy wynajmującego pracownika tymczasowego
  • data zawarcia umowy
  • charakter umowy (umowa zlecenie, umowa o dzieło czy umowa o pracę na czas określony)
  • okres wypowiedzenia
  • okres obowiązywania umowy
  • warunki zatrudnienia i uprawnienia urlopowe

Pracownik tymczasowy wynagrodzenie otrzymuje od swojej agencji. Ma on jednak prawo do uzyskania informacji odnośnie wysokości wynagrodzeń obowiązujących u przyszłego pracodawcy – użytkownika, jeszcze przed podpisaniem umowy.

Zatrudnienie za granicą

Agencje pracy tymczasowej umożliwiają również podjęcie pracy zawodowej poza granicami kraju. Cieszą się one w tym zakresie dużą popularnością. Zmniejszają bowiem ryzyko wyjazdów zarobkowych do nieznanych państw i umożliwiają sprawne oraz bezstresowe podjęcie pracy.

Zanim jednak zdecydujemy się skorzystać z usług danej agencji, warto sprawdzić, czy działa ona legalnie. Informacje na ten temat dostępne są w rejestrze http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz.